1. Akademi Lise Çalıştayı

1. Akademi Lise Çalıştayı 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Sekapark Otel ve Sırrıpaşa Konağı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda lise gençliğinin manevi eğitiminin sosyolojik temelleri, hedef kitle tercihi ve tercih edilen kitlenin yapısal kodları, lise gençliğine ulaşmada iletişim fonksiyonu, liseli gençlerin eğitiminde insan-mekân ilişkisi, üniversiteye yönelik eğitimin uygulanış biçimi, sosyal etkinliklerin konumu ve fonksiyonu gibi başlıkların katılımcılar tarafından irdelenmesi istenmiş, yine katılımcıların konu ile alakalı diğer özgün fikirlerine de başvurulmuştur. Ayrıca yürütülecek olan yayıncılık faaliyeti ile alakalı da kapsamlı bir görüş alış-verişinin yapıldığı çalıştayda beyin fırtınası yöntemi tercih edilmiştir.

1. Akademi Lise Çalıştayı’na il müdürü düzeyinde milli eğitim camiasından ve profesör, doçent ile yardımcı doçent düzeyinde akademik camiadan katılım olmuştur. Ayrıca değerler eğitimi hususunda Türkiye’de öncü olan profesyonel kuruluşlar da katılımcı kapsamındadır. Bu kuruluşların yanı sıra, okul müdürü, öğretmen ve eğitim olgusunu kendisine dert edinmiş diğer bazı kişiler de çalıştaya katılmış olup, Kurum üst yöneticileri de Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Genel Müdür düzeyinde iştirak etmişlerdir.

2. Akademi Lise Çalıştayı

Birincisi il milli eğitim müdürleri, akademisyenler ve konunun uzmanları ile yapılan Akademi Lise Çalıştaylarının ikincisi 17 Şubat 2015 tarihinde, Kocaeli’nin seçkin liselerinin öğrencilerinin katılımıyla ve yine Sekapark Otel’de olmak üzere gerçekleştirilmiş ve bir gün sürmüştür.

2. Çalıştayda konunun direkt muhatapları olan lise öğrencilerine nasıl bir merkez hayal ettikleri, bu merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl olması gerektiği ve sosyal faaliyetler noktasında nelerin yapılması gerektiği soruları sorulmuş ve kapsamlı bir görüş alış-verişi yapılmıştır. 13 liseden toplam 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirisine aşağıda yer verilmiştir.

3. Akademi Lise Çalıştayı

3. Akademi Lise Çalıştayı 25 Mart 2015 tarihinde Antikkapı Restoran’da düzenlenmiştir Bu çalıştaya özellikle akademi lise projesinde yer verilmesi düşünülen 16 okuldan birer öğretmen davet edilmiştir. Ayrıca Bilgi Evleri’nden her bölge için bir eğitimci olmak üzere dört öğretmen de davet kapsamındadır. Kurum personeli ile birlikte toplamda 25 kişiden oluşan bir çalıştay yapılması öngörülmüştür.

3. Akademi Lise Çalıştayı’na 14 liseden 14 öğretmen katılmıştır. Bilgi evlerinden her bölge için 4 öğretmen ve ilgili müdürlük personelinin de hazır bulunduğu Çalıştayda “Lise gençliğine ulaşmada metot ve iletişim kanalları”, “Liseli gençlerin eğitiminde insan-mekân ilişkisi”, “Üniversiteye yönelik eğitimin uygulanış biçimi”, “Sosyal etkinliklerin konumu ve fonksiyonu” ve “Yayıncılık faaliyetleri” konuları tartışılmıştır. Toplamda 23 kişinin katıldığı çalıştayın 31.03.2015 tarihinde tamamlanan sonuç bildirisine aşağıda yer verilmiştir.

Akademi Lise Çalıştaylarının Birleşik Sonuç (Nihai) Bildirisi

1., 2. ve 3. Akademi Lise çalıştaylarının ardından her üç çalıştayda öncelenen, özellikle vurgulanan, mutlaka yer verilmesi gerektiği düşünülen hususlar tek bir bildiride birleştirilmiştir. İlgili bildiri 31.03.2015 tarihinde yayımlanmış olup, aşağıda yer verilmiştir.

1. “Yeni Türkiye” hedefiyle sağlık, imar, savunma, ekonomi vd. birçok alanda önemli başarılar yakalanmış, fakat eğitim ve gençlik konuları nispeten geride kalmıştır.

2. Sistemin sorunlu olması nedeniyle sivil toplum bu iki konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmış, fakat devlet desteğinin “düzeyi”, bu iki konunun topyekûn bir kalkınma hamlesiyle ancak çözülebileceği sosyolojik gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

3. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu başarılı çalışmalar sivil toplum faaliyetleri ile birleştirilmekte ve “ortak aklın” oluşturulması noktasında ciddi bir ivme kazanıldığı izlenmektedir. İşte Akademi Lise Projesi de bu motivasyonla ortaya çıkmış bir proje özelliği arz etmekte ve gelinen noktanın daha da ileri taşınmasına hizmet etmeyi amaç edinmektedir.

4. Akademi Lise Projesi, MEB ve STK’larla koordineli bir şekilde yürütülmesi gereken bir projedir. Ayrıca kapsamın net olarak çizilmesi ve ölçülebilirliğin sağlanması hususlarına da azami özen gösterilmelidir.

5. Bu proje, birey odaklı, gönüllülüğü merkeze alan ve lise gençliğinin “Usve-i Hasene” olmanın ne olduğunu idrak edeceği bir kapsamda yürütülmeli, bununla birlikte eğitim faaliyetlerinde “örtülü müfredatın” doğru uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca proje kapsamında pedagog, ergen psikoloğu ve/veya rehberlik uzmanlarından da faydalanılmalıdır.

6. Kimseyi ötekileştirmeyen, çağın ruhunu yakalayan ve sosyal sorumluluğu arttıran bir eğitim dili geliştirilmeli ve iletişim kurarken gençlerin bir birey olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir.

7. Akademi Lise projesinin iç mekânı eğitici bir bakışla tasarlanmalı, bu minvalde temalı koridorlar hazırlanmalıdır. Bununla birlikte mekân-üstü bir bakış geliştirilerek okullarda zaman ve mekân oluşturulmalı ayrıca sahada da aktif olunmasını sağlayacak projeler üretilmelidir.

8. Ahlak merkezli değerler eğitimi uygulanmalı ve fazilet eksenli faaliyetler yapılmalıdır. Bunun yanında değerler hususunda aile-öğrenci-merkez ilişkisi sağlam bir şekilde kurulmalıdır. Sürekli ve sürdürülebilir bir bakışla uygulanması gereken değerler eğitimi faaliyetlerinde öğrencilerin toprakla temas etmesi mutlaka sağlanmalıdır.

9. Butik dershane eğitim modeline yakın bir model uygulanmalı, bununla birlikte atölye-yoğun faaliyetlerin yapıldığı bir metodoloji geliştirilmelidir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de azami özen gösterilmelidir.

10. Kavram Atlasının zihinlerde oluşmasını sağlayacak kavramsal okumaların da yapılacağı özel proje ve ihtisas grupları meydana getirilmeli, bu noktada öğrencilerin kategorik bir ayrıma tabi tutulması sağlanmalıdır.

11. Kitap, sürekli yayın ve diğer yayıncılık faaliyetleri öğrencilerin de mutfağında olacağı şekilde yapılmalı ve bunun yanında portal, blog, web tv, facebook, twitter gibi sosyal medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

12. Öğrenci seçiminde salt ders bilgisi ölçülmemeli, öğrencilerin diğer özellik ve bilgilerinin de öne çıkarılacağı birden fazla sınavla kayıt alınmalıdır.

13. Uygulama atölyeleri ile uygulamalı staj programları hazırlanmalı ve referans olabilecek nitelikte sertifika ve/veya diplomaların verilmesi sağlanmalıdır.

14. Ülke tanıtımları ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri yapılmalı, bunun yanı sıra dil eğitimleri, yurtdışı programları ve yaz grupları özel etkinlikleri düzenlenmelidir.

15. Öğrencileri daha fazla yarıştırıcı ve tüm vakitlerini esir alan programlardan kaçınılması gerekmektedir. Bununla birlikte onların toplum içinde daha fazla yer alacağı faaliyetler planlanmalı ve bu kapsamda hayat atölyeleri kurulmalıdır.

16. Yapılan bütün faaliyetlerde ailelerin bilgi düzeyi maksimum seviyede tutulmalı ve kurumsal güvenin her zaman ön planda olduğu bir yapı oluşturulmalıdır.

17. Öğrencilerin güzel sanatlar fakültelerine girmelerine yardımcı olacak düzeyde sanat kursları oluşturulmalı ve bu tarz faaliyetlere katılımın yüksek tutulması sağlanmalıdır.

18. Üniversite hazırlık çalışmalarında seviye grupları oluşturulmalı ayrıca sanal bir üniversiteye hazırlık kütüphanesi kurulmalıdır.

19 Engelli öğrencilere yönelik sesli kitap vb. birçok faaliyete toplumda farkındalık uyandıracak seviyede yer verilmelidir.

20. “Mutlu Öğretmen” “Mutlu Öğrenci” demektir. Bu nedenle öğretmenleri de mutlu edecek bir sistem oluşturulmalıdır.